!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stockholms Segelklubb

Övriga kommittéer och funktioner

Sekreteraren

Sekreteraren skall bland annat:  

• föra tydliga protokoll vid klubbens och styrelsens möten
• sköta klubbens korrespondens och kontrasignera eller - efter bemyndigande av styrelsen - underteckna utgående handlingar
• sköta arkivet
• utfärda kallelser till allmänna möten och uppgöra förslag till dagordning
• föra register över medlemmar och inregistrerade båtar

Kassören

Kassören skall bl.a.
• förvalta och ansvara för klubbens kassa, varvid medel som ej behövs för löpande utgifter skall vara insatta i bank
• föra noggranna räkenskaper
• uppgöra bokslut och ekonomisk verksamhetsberättelse per 31 december samt avlämna dessa till revisorerna senast 3 veckor före årsmöte
• föra inventarieförteckning
• kvartalsvis rapportera till styrelsen om inkomster och utgifter
• granska och ombesörja attestering av alla räkningar

Revisorer

Revisorerna skall:
• minst en gång i kvartalet kontrollera klubbens räkenskaper
• granska styrelsens protokoll
• granska styrelsens förvaltning i övrigt
• föreslå arvoden
• avge revisionsberättelse till årsmötet
• till - eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen

Förtjänstmärkesnämnden

     

Förtjänstmärkesnämnden skall bestå av tre personer med mångårigt medlemskap, som väljas på tre år och avgår växelvis. Nämnden skall handlägga frågor om klubbens utmärkelsetecken enligt gällande bestämmelser.

Valnämden

Valnämnden skall bestå av tre personer utanför styrelsen. De väljas på ett år och en utses till sammankallande. Nämnden skall förbereda årsmötets funktionärsval och skall på höstmötet avge rapport med kandidatlista.


Sekreteraren är ansvarig för denna sida

Denna sida är öppen för alla

Uppdaterad 2018-11-05

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion